Vedtægter for Musashi Shotokan Karate-Do

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Musashi Shotokan Karate-Do. Dens hjemsted er Københavns

Kommune.

 

§ 2 Foreningens formål.

O.T.C. Musashi Shotokan Karate-Dos formål er at træne og udvikle Shotokan Karate-Do,samt andre nært beslægtede orientalske træningsformer.

 

§ 3 Medlemskab af organisationer.

O.T.C. Musashi Shotokan Karate-Do er medlem af Dansk Karate Forbund, Shotokan Karate-do International- Federation og Shotokan Karate-do International- Danmark, og er undergivet disses love og bestemmelser.

 

§4 Optagelse af medlemmer.

 1. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 15 år.

 2. Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage ethvert barn, der ikke er fyldt 15 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

 3. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 15

 4. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

§ 5 Kontingent

 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

 2. Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer (jan-juni /juli-dec). For passive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt forud. Kontingent for passive medlemmer udgør kr. 200 årligt.

 3. Passive medlemmer er berettiget til at deltage i 14 dages undervisning for indeværende sæson.

 4. Alle aktive medlemmer skal have en licens i Dansk Karate forbund. Dette tegnes af foreningen for hvert enkelt medlem. Medlemmer opkræves ved hver halvårlig kontingentopkrævning.

§ 6 Udmeldelse - Eksklusion

 1. 1. Udmeldelse kan ske fra førstkommende halvår. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig (pr. brev eller e-mail) til foreningen med mindst en måneds varsel inden indeværende næste havlårs opkrævning. Det kræves ligeledes, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til og med den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 2. Når et medlem er i restance skal instruktøren informere medlemmet om dette efter 1. måned. Efter 2. måned skal bestyrelsen sende en skriftlig rykker og efter 3. måned vil medlemmet blive ekskluderet.

 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 4. Ethvert medlem der bliver dømt for vold, vil med øjeblikkelig virkning blive ekskluderet. Medlemmet kan først optages som medlem af foreningen efter mindst 2 års eksklusion. Optagelsen skal ske på den første ordinære generalforsamling, og kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jf. §15.

 5. 5. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

  1. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

  2. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jf. § 15.

  3. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første halvår, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubbens lokaler.

 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, samt kandidater til diverse bestyrelsesposter, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 5. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 6. Valg af formand

 7. Valg af kasserer.

 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen.

 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 11. Valg af udvalg.

 12. Eventuelt.

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 6 stk. d, g og h, § 15 og § 16, stk. a. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt.

 3. Generalforsamlingens beslutninger indføes i en protokol, hvori ogsået referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 2. Om indkaldelsesmåde og offentliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. b og c.

 

§ 11 Valg af bestyrelse.

 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2-5 bestyrelsesmedlemmer. De 2-5 bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges på lige år og kassereren vælges på ulige år.

 3. Genvalg kan finde sted.

 4. Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 12 Bestyrelsens konstituering.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden, er til stede, jf. § 6 stk. e.

 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§ 13 Regnskab.

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskabet for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne.

 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

 4. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14 Revision.

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk revisor og en revisorsuppleant jf. § 8

 2. Revisoren skal hvert år i februar gennemgået samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15 Vedtægtsændringer.

 1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16 Foreningens opløsning.

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt.

 3. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsrelaterede formål

 

Disse love er vedtaget på Musashi Shotokan Karate-Dos stiftende generalforsamling tirsdag

den 18. april 1995. Seneste ændringer er vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2019